Umowa prostej spółki akcyjnej – co musi zawierać

Umowa prostej spółki akcyjnej – co musi zawierać
Umowa prostej spółki akcyjnej – co musi zawierać

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie w 2021 roku dopuszcza możliwość powołania nowego rodzaju spółki, czyli Prostej Spółki Akcyjnej. Może ona zostać założona przez jedną lub więcej osób. Ten rodzaj spółki nie może być jedynie założony przez jednoosobową spółkę z o.o.

Umowa założenia Prostej Spółki Akcyjnej musi mieć formę aktu notarialnego. Jej wzorzec został określony przez Ministra Sprawiedliwości w stosownym rozporządzeniu. Aby z niego skorzystać konieczne jest uzupełnienie niezbędnych danych w systemie teleinformatycznym, a następnie opatrzenie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzorzec ten określa poszczególne zapisy i informacje, jakie znaleźć się muszą w takiej umowie. Niezbędnymi elementami takiego dokumentu są przede wszystkim:

• strony zawierające umowę
• siedziba oraz adres, pod którym będzie funkcjonować
• określenie roku obrotowego
• przedmiot działalności Prostej Spółki Akcyjnej
• liczbę oraz numery akcji będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy
• określenie kadencji członków poszczególnych organów prosta spółka akcyjna
• funkcje, jakie spełniać będą członkowie

Jeśli akcjonariusze wnosić będą również wkłady niepieniężne w takiej umowie powinien zostać uwzględniony przedmiot tych wkładów, a także akcje, jakie są za nie obejmowane oraz wykaz akcjonariuszy, których te akcje dotyczą. Wkładem niepieniężnym mogą być także usługi. W takim przypadku w umowie musi zostać zawarta informacja dotycząca rodzaju oraz czasu ich świadczenia. W dokumencie tym może zostać zawarty także zapis dotyczący terminu wniesienia wkładów.